infoyankee@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Prodejny
Přihlásit
Vítejte zpět
Zapomněli jste heslo?
Jsem tu poprvé Zaregistrovat se
Košík
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.
Druhý za 1/2

Woodwick náhradní vonné tyčinky do auta Cinnamon Chai

212 Kč
ks
skladem
Druhý za polovinu
1 produkt + další za 50 %

Doba provonění: 30 dní

Opřete se pohodlně do křesla a odpočívejte s hřejivou a uklidňující vůní skořice a sytých vanilkových tónů.

Náhradní vonné tyčinky do broušeného kovového držáčku s poutkem, určeného k zavěšení na zrcátko auta. Každá voní až 30 dnů. Tyčinky jednoduše vsuňte do dvou spodních otvorů držáčku. Díky magnetu ho lze snadno rozpojit a pohodlně zavěsit na zrcátko. Užijte si své cesty ještě lépe ve svěže vonícím autě!

Doba provonění 30 dní
Typ produktu Vůně do auta
Šířka 1,1 cm
Výška 15.5 cm

Bezpečnostní upozornění

GHS07 - Dráždivé látky

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H315 - Dráždí kůži.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P264 - Po manipulaci si důkladně omyjte ruce a zasáhnuté části těla.

P272 - Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.

P362+P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P261 - Zamezte vdechování par.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsah nebezpečných látek: Cinnamal; Eugenol; Kumarin; Piperonal;

Soubory ke stažení

Kat. číslo: 36483

Všechna práva vyhrazena © Yankeesvicky.cz 2024